Regulamin konkursu na najładniejszą łazienkę

zwany dalej „Konkursem”

Art. 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka ARRAS CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.
  z siedzibą w Mielcu, ul. Kwiatkowskiego 2 b, 39-300 Mielec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000683659 NIP: 8172183835, REGON: 367591962, e-mail: biuro@tork.sklep.pl
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu na zdjęcie najładniejszej łazienki.
 3. Celem konkursu jest promowanie kreatywnych aranżacji wnętrz łazienek.
 4. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia łazienki w której widoczne będą sposoby wykorzystania dozowników marki Tork.
 5. Konkurs organizowany będzie od dnia 01.12.2018 do 30.06.2020 roku.
 6. Organizator powołuje komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora.
 7. Konkurs prowadzony będzie na stronie www.higienablog.pl

 

Art. 2

Warunki udziału w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniający wymagania o których mowa w pkt 2 (zwany dalej: Uczestnikiem).
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup w okresie trwania konkursu minimum 4 różnych produktów oferowanych na stronie higiena.sklep.pl a oznaczonych logiem „Konkurs Tork 50 Years”.
 3. Uczestnik w konkursie może przesłać jedynie takie zdjęcie które jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że zdjęcie nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Zdjęcie nie może być wcześniej nagradzane.
 4. Uczestnik winien podpisać zdjęcie imieniem i nazwiskiem, podać adres e-mail oraz numer telefonu do celów kontaktowych i opcjonalnie nazwę firmy.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.
 7. Wysyłając pracę Uczestnik oświadcza, że uczestnikowi przysługują prawa autorskie do zdjęcia oraz, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i akceptują jego treść. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia zgłoszenie pracy (zdjęcia) do konkursu.
 8. W razie uwidocznienia na zdjęciach wizerunku osób fizycznych Uczestnik winien posiadać zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz przesłać Organizatorowi kopię takiej zgody wraz ze zdjęciem.
 9. Postuluje się by zdjęcie nie zawierało logo, znaku towarowego, itp. innych podmiotów które nie wyraziły na to zgody.

 

Art. 3

Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup przez Uczestnika w okresie trwania konkursu minimum 4 różnych produktów oferowanych na stronie www.higiena.sklep.pl a oznaczonych logiem „Konkurs Tork 50 Years”.
 2. Uczestnik konkursu powinien przesłać za pomocą formularza internetowego na stronie https://higienablog.pl/konkurs-fotograficzny-50-lat-tork/ zdjęcie wraz z wymaganymi informacjami w okresie trwania konkursu.
 3. Zdjęcie winno przedstawiać wykorzystanie dozowników marki TORK w pomieszczeniach sanitarnych, biurowych, restauracyjnych, gabinetowych, itp. Zdjęcia nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego ani zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, itp.
 4. Każdy z Uczestników może przesłać tylko 1 zdjęcie.
 5. Zdjęcie winno być przesłane w formie elektronicznej, format JPG, rozmiar pliku nie większy niż 6 MB.
 6. Zdjęcie winno być opisane zgodnie z art. 2 pkt 4.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych zdjęć pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z art. 2 regulaminu oraz prawem.
 8. Zdjęcia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że zdjęcie nie zostało dołączone do konkursu
  o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora na adres e-mail
  z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji.

W przypadku zdjęcia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego przesłania zdjęcia spełniającego wymagania określone regulaminem lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

 1. Z chwilą przesłania zdjęcia Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie ze zdjęcia (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
 2. pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami
 3. modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie z elementami graficznymi, tekstowymi, a także twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie
 4. trwałe lub czasowe utrwalanie zdjęcia i zwielokrotnianie w szczególności techniką drukarską
  i reprograficzną, a także za pośrednictwem programów komputerowych
 5. korzystanie poprzez m.in. publikowanie w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, jego modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych
 6. inne niż określone w pkt. d korzystanie w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji
 7. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych
 8. prawo do udostępniania zdjęcia do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji

 

Art.  4

Głosowanie

 1. Głosowanie w Konkursie obywać się będzie na dwa sposoby:
 2. a) głosowanie za pomocą tzw. klik na stronie internetowej Organizatora higienablog.pl
 3. b) głosowanie przez komisje konkursową
 4. Organizator ustanowił wagę głosów oddanych w sposób wskazany w pkt 1 – klik – 70%, komisja konkursowa – 30%.
 5. Głosy oddane zgodnie z pkt 1 a oddane muszą być do dnia 31.12.2019 roku do godz. 24.00.
 6. Aby oddać głos w sposób o którym mowa w pkt 1 a Głosujący klika ikonkę „GŁOSOWANIE”, akceptuje Regulamin, a następnie podaje imię i adres e-mail. Na tym etapie może również zaznaczyć opcję „Chcę zapisać się na newsletter i otrzymać prezent.”, której zaznaczenie zapisuje dane do listy mailingowej i skutkuje wysłaniem wiadomości z prezentem w postaci kodu rabatowego do wykorzystania podczas zakupów w sklepie internetowym pod adresem higiena.sklep.pl.
 7. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSOWANIE” może oddać dowolną liczbę głosów w czasie trwania konkursu, jednakże nie więcej niż 1 głos na dobę.
 8. W obliczeniu wyników Konkursu biorą udział te ważne kliki, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu. Te które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.

 

Art. 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

Zwycięzcą Konkursu zostaje autor najciekawszego, najbardziej kreatywnego, oryginalnego zdjęcia wyłoniony przez Komisję Konkursową. Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność, innowacyjność, jakość wykonania, walory artystyczne wnętrza uwidocznionego na zdjęciu.

Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy powiadomi go za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Art. 6

Nagrody

 1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma bon w wysokości 100 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.higiena.sklep.pl. Dodatkowo trzy najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone bonem w wysokości 1000 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym higiena.sklep.pl.
 3. Każdy głosujący, który pozostawi swój adres e-mail i wyrazi chęć otrzyma kod rabatowy w wysokości 5% na kolejne zakupy w sklepie internetowym www.higiena.sklep.pl
 4. Nagrody w formie bonu zostaną przekazane uczestnikom konkursu drogą mailową na podany adres e-mailowy.
 5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 6. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).
 7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika.

 

Art. 6

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Kwiatkowskiego 2 b, 39-300 Mielec.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

Art. 7

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), oraz z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego podsumowania wyników Konkursu oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka ARRAS CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.
  z siedzibą w Mielcu, ul. Kwiatkowskiego 2 b, 39-300 Mielec, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000683659 NIP: 8172183835, REGON: 367591962, e-mail: biuro@tork.sklep.pl
 3. Podstawowym celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz  archiwizacyjnych. Zbierane dane będą ponadto przetwarzane  w celu dochodzenia praw i obrony Organizatora przed roszczeniami.
 4. Organizator pobiera tylko te dane bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będzie ona mogła zostać zawarta lub wykonana.
 5. Organizator oświadcza, że odbiorca danych Uczestników będą jego upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty, którym powierza dane osobowe w związku z wykonywaniem na rzecz Organizatora usług, np. doradcy podatkowi, inni odbiorcy danych – np. fundatorzy nagród, organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 6. Organizator będzie przechowywał dane Uczestników przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z konkursem, czyli przez 7 lat od końca roku, w którym umowa została wykonana. W przypadku nabycia Licencji dane będą przetwarzane przez cały okres, w którym Organizator będzie miał prawo korzystania z Licencji. Po upływie wskazanych okresów dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 8. a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
 9. b) prawo wniesienia sprzeciwu
 10. c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 11. d) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą uczestników po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego został oddany klik. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji uczestnika.
 13. Dane eksploatacyjne, o których mowa w pkt 8 wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności wyników Konkursu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez Uczestnika strony Konkursu. Dane o których mowa to: adres IP, data z godziną, zestaw danych przeglądarki.